Regulacje dotyczące dopingu w sporcie

Tomasz Dauerman   04 sty 2016   Liczba komentarzy 0

Wraz z nowelizacją ustawy o sporcie ustawodawca postanowił wprowadzić przepisy dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz rozstrzygania sporów w sporcie. Podstawa tego systemu polega na realizowaniu odpowiedzialności dyscyplinarnej w ramach polskich związków sportowych na podstawie zasad określonych w regulaminie dyscyplinarnym, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że odpowiedzialność ta opierać się ma na dwóch zasadach: prawie do obrony i dwuinstancyjności postępowania. W mojej ocenie obecnie funkcjonujące mechanizmy w polskich związkach sportowych nie gwarantują w sposób należyty realizacji w/w dwóch zasad.
Zwrócić należy uwagę, że władzą w polskim związku sportowym jest: walne zgromadzenie członków (delegatów), zarząd oraz komisja rewizyjna. Tym samym nie ma prawnych przeszkód by członkowie zarządu pełnili jednocześnie funkcję w organach dyscyplinarnych. W praktyce więc, organem I instancji jest komisja dyscyplinarna składająca się z członków zarządu, a organem II instancji jest sam zarząd.
Powyższe powoduje jednak wiele problemów, które rzutują na realizację dwóch naczelnych zasad określonych w ustawie o sporcie. Po pierwsze brak jest regulacji nakazujących członkom organu I instancji podczas postępowania odwoławczego wyłączenia się od orzekania w sprawie, w której brali już udział. Tym samym wzorem procedury cywilnej, karnej czy też administracyjnej należałoby wprowadzić jako jedną z podstaw wyłączenia członka komisji, gdy brał on udział przy wydaniu zaskarżonego orzeczenia.
Po drugie, kolejnym negatywnym zjawiskiem jest zakres władzy członków zarządu, którzy poprzez możliwość nałożenia kar dyskwalifikacji czy zawieszenia w sposób realny i dotkliwy oddziaływują na życie obwinionych. Członkowie zarządu pełniący funkcję w organach dyscyplinarnych nie tylko wszczynają postępowanie, prowadzą je, ale również wymierzają karę. I to nie tylko w zakresie organu I instancji, ale i organu II instancji .W konsekwencji powyższe może prowadzić do prób wykluczania osób, których interesy nie są zbieżne z interesami zarządu i konieczności szukania przez obwinionych sprawiedliwych wyroków w podmiotach niezależnych od polskich związków sportowych – sądach powszechnych, organach nadzoru czy odpowiednich sądach polubownych, w szczególności Trybunale Arbitrażowym ds. Sportu przy PKOl. A w tym miejscu pojawiają się kolejne utrudnienia.
Zaskarżając decyzję dyscyplinarną obwiniony zobowiązany jest bowiem do uiszczenia wpisu wynoszącego równowartość kilku tysięcy złotych, na co w przeważającej części go najzwyczajniej nie stać. Co więcej, regulamin Trybunału, w przeciwieństwie do ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, nie przewiduje możliwości zwolnienia od kosztów – nawet jeśli skarżący wykaże trudną sytuację materialną, przez którą nie jest w stanie uiścić wpisu bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie czy swojej rodziny.
Kolejnym problemem finansowym jest kwestia obowiązkowych opłat za badanie próbki „B”, czy wydanie laboratoryjnego pakietu dokumentacyjnego w sprawach dotyczących dopingu. Obciążanie obwinionych o naruszenie antydopingowych przepisów dyscyplinarnych ogromnymi kwotami tylko za możliwość weryfikacji analizy oraz udostępnienie dokumentów w jego sprawie, w mojej ocenie, może stanowić naruszenie prawa do obrony.
Mając na uwadze powyższe chciałbym poddać pod dyskusje – po pierwsze wprowadzenie do przepisów ustawy o sporcie przepisu, który gwarantowałby rozdział pomiędzy pełnieniem funkcji członka zarządu („władzy wykonawczej”) od pełnienia funkcji członka organu dyscyplinarnego („władzy sądowniczej”); po drugie wprowadzenia instytucji zwolnienia od kosztów w regulaminie Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOl na wzór instytucji zwolnienia od kosztów w sprawach cywilnych, a po trzecie – wprowadzenia zmian w zakresie dotyczącym zasad uiszczania i udostępnienia dokumentów związanych z analizą próbek zawodników w antydopingowych postępowaniach dyscyplinarnych.

 

Komentarze (0)

Bądź pierwszy i dodaj komenatrz.

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz

Odpowiadasz na komentarz użytkownika Nie odpowiadaj

Moja inicjatywa

Zapraszam do zapoznania się z proponowaną przeze mnie inicjatywą. Wyraź swoją opinię na jej temat głosując „za” lub „przeciw”. Każdy głos ma znaczenie.

„Przeniesienie” klubu z rejestru starosty do KRS-u - inicjatywa ustawodawcza

Dnia 21 grudnia 2017 roku, działając na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, jako lobbysta złożyłem wniosek o podjęcie określonej… więcej »

TAK NIE

Badania lekarskie sportowców "do uzdrowienia" - inicjatywa ustawodawcza

W dniu 5 grudnia 2017 roku, działając na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman została wpisana do… więcej »

TAK NIE

Obozy szkoleniowo-sportowe - inicjatywa ustawodawcza

W dniu 22 września, działając na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o  działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa skierowaliśmy wniosek w trybie par. 2 pkt 2. Zarządzenia nr 16… więcej »

TAK NIE