Obozy szkoleniowo-sportowe

Tomasz Dauerman   28 sie 2017   Liczba komentarzy 1

Od kwietnia 2016 r. obowiązują nowe przepisy regulujące wypoczynek dzieci i młodzieży. Są to: ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. poz. 1629) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 216 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452). Fakt podlegania reżimowi rozporządzenia obozów szkoleniowo-sportowych dla zawodników – członków kadr wojewódzkich oraz kadr narodowych został potwierdzony pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej (Departament Wychowania i Kształcenia Integracyjnego) z dnia października 2016 r., sygn. DWKI WWR.416.174.2016.EZS, które stanowiło odpowiedź na zapytanie skierowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki dotyczące interpretacji przepisów w/w przepisów.

Jak Państwo wiecie, wszystkie powyższe regulacje prawne spowodowały, że także i na organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w kontekście obozów szkoleniowo-sportowych (w związku z brakiem ich ustawowej definicji) dla zawodników – członków kadr wojewódzkich oraz kadr narodowych w odpowiednich dla rozporządzenia kategoriach wiekowych ciąży obowiązek stosowania przepisów rozporządzenia, co w konsekwencji implikuje dodatkowe obowiązki natury formalno-prawnej ( np. zgłoszenie wypoczynku do kuratora oświaty ), a za nieprzestrzeganie tychże przepisów wprowadzono nawet sankcje karne.

Mając na uwadze otrzymywane ze środowiska sportowego sygnały o pojawiających się trudnościach w związku z brakiem definicji pojęcia ,,obozu szkoleniowo-sportowego”, podjąłem w tej materii kilka miesięcy temu pierwsze działania. Skierowałem do MEN pismo w sprawie interpretacji przepisów wraz z wnioskiem o weryfikację stanowiska MEN.

W odpowiedzi poinformowano mnie, że w przedmiotowej kwestii MEN dwukrotnie zwróciło się do MSiT z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie, a jednocześnie kolejny raz potwierdziło, iż rozporządzenie ma zastosowanie także do obozów szkoleniowo-sportowych. Do tej pory jednak MEN i MSiT nie wypracowały jednoznacznego stanowiska, które wyjaśniałoby zagadnienie organizowania obozów szkoleniowo-sportowych.

W związku z powyższym, korzystając z uprawnień przysługujących mi jako osobie wykonującej zawodową działalność lobbingową, chcę jako Kancelaria Prawna złożyć do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosek o podjęcie inicjatywy legislacyjnej w zakresie zdefiniowania pojęcia: ,,obóz szkoleniowo-sportowy” dla zawodników w kategoriach wiekowych młodzika, juniora młodszego i juniora, którego organizatorem jest związek sportowy i polski związek sportowy, jako formy wypoczynku, która nie będzie podlegała reżimowi prawnemu wynikającemu z przepisów w/w rozporządzenia i ustawy.

Licząc, że moje działania spotkają się z Państwa zainteresowaniem i aprobatą, proszę o podpisanie i przesłanie załączonego do maila pełnomocnictwa. Inicjatywę tę podejmuję bez żadnych oczekiwań finansowych na zasadzie działania pro publico bono.

Szerzej na http://prawosportowe.pl/wypoczynek-dzieci-i-mlodziezy-w-kontekscie-obozow-szkoleniowo-sportowych.html

 

Komentarze (1)

  • jarekmarciniak@autograf.pl 10 paź 2017, 22:29 0 0 Odpowiedz

    Chciałem zwrócić uwagę, że dwa treningi dzień po dniu w czasie np. wakacji, to już pólkolonie. Jestem trenerem żeglarstwa, trening żeglarski z najmlodszymi zawodnikami trwa 1,5-2 h. A więc przy treningu dzień po dniu powinienem mieć kierownika pólkolonii i oczywiście powinienem te 3-4 h treningu zgłosić jako półkolonie. To sytuacja nienormalna.
    Pozdrawiam
    Jarek

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz

Odpowiadasz na komentarz użytkownika Nie odpowiadaj

Moja inicjatywa

Zapraszam do zapoznania się z proponowaną przeze mnie inicjatywą. Wyraź swoją opinię na jej temat głosując „za” lub „przeciw”. Każdy głos ma znaczenie.

„Przeniesienie” klubu z rejestru starosty do KRS-u - inicjatywa ustawodawcza

Dnia 21 grudnia 2017 roku, działając na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, jako lobbysta złożyłem wniosek o podjęcie określonej… więcej »

TAK NIE

Badania lekarskie sportowców "do uzdrowienia" - inicjatywa ustawodawcza

W dniu 5 grudnia 2017 roku, działając na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman została wpisana do… więcej »

TAK NIE

Obozy szkoleniowo-sportowe - inicjatywa ustawodawcza

W dniu 22 września, działając na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o  działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa skierowaliśmy wniosek w trybie par. 2 pkt 2. Zarządzenia nr 16… więcej »

TAK NIE