„Przeniesienie” klubu z rejestru starosty do KRS-u

Tomasz Dauerman   30 lis 2017   Liczba komentarzy 0

Chciałbym skierować do Ministra Sportu i Turystyki wniosek o podjęcie inicjatywy legislacyjnej w zakresie zmian przepisów ustawy o sporcie, w szczególności zagadnień związanych z uczniowskimi klubami sportowymi oraz klubami sportowymi działającymi w formie prawnej stowarzyszenia, które nie prowadzą działalności gospodarczej - w kontekście ,,migracji” klubu sportowego z ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu do KRS-u. Obecnie nie ma takiej bezpośredniej możliwości. Jeżeli klub wpisany do ewidencji zamierza prowadzić działalność gospodarczą, to następuje jego wykreślenie z ewidencji starosty (klub traci zatem swój byt), a następnie należy przejść całą procedurę rejestracyjną do KRS (formalnie powstaje nowy podmiot). Regulacji takich nie zawiera ani ustawa o sporcie, ani ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Nowelizacja przepisów pozwoli na dalsze działanie ww. podmiotów z zachowaniem ciągłości organizacyjnej, co może mieć wpływ m.in. na możliwość ubiegania się przez te podmioty o środki publiczne (gdzie często jednym z wymogów jest np. 2 letni okres działalności) przy jednoczesnej możliwości korzystania z uprawnień związanych z wpisem do KRS-u (np. prowadzenie działalności gospodarczej), korzystanie ze sponsoringu, brak opłat za rejestrację, zmiany i wypis.

Jako lobbysta proponuję zatem, aby powrócić do koncepcji przedstawionej w projekcie ustawy o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (projekt z dnia 15 lutego 2017r.), w brzmieniu, które zostało wypracowane po zgłoszonych uwagach Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Rządowego Centrum Legislacyjnego. Poniżej przedstawiam projekt zmian przepisów ustawy o sporcie opierający się na w/w projekcie:

,,W art. 4 u.s.:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Uczniowski klub sportowy podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. W przypadku zmiany siedziby uczniowskiego klubu sportowego, która wiąże się ze zmianą właściwości starosty, właściwy miejscowo starosta dokonuje wpisu do ewidencji oraz zawiadamia właściwego starostę o dokonanym wpisie i konieczności wykreślenia uczniowskiego klubu sportowego z ewidencji. Wpisu i wykreślenia wpisu z ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku lub zawiadomienia. Wpis, odmowa
wpisu do ewidencji i wykreślenie wpisu z ewidencji następuje w drodze decyzji.”,
b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:
„4a. Ewidencja, o której mowa w ust. 4 zawiera:
1) datę pierwszego wpisu i datę przerejestrowania z uwagi na zmianę siedziby
klubu;
2) numer ewidencyjny;
3) imiona i nazwiska oraz daty urodzenia członków komitetu założycielskiego;
4) nazwę, siedzibę oraz adres klubu sportowego;
5) imiona, nazwiska i funkcje osób wchodzących w skład zarządu i organu
kontroli wewnętrznej;
6) informacje o statucie: datę jego uchwalenia, datę zmiany statutu;
7) sposób reprezentowania klubu sportowego, w szczególności sposób zaciągania
zobowiązań majątkowych;
8) warunki ważności uchwał władz;
9) cel działania;
10) teren działania;
11) datę wykreślenia klubu sportowego z ewidencji;
12) inne uwagi.
4b. Ewidencja jest jawna.”,
c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych, o których mowa w ust. 7, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia jednolitego sposobu prowadzenia ewidencji.”,
d) po ust 8 dodaje się ust. 9–12 w brzmieniu:
„9. Uczniowskie kluby sportowe oraz kluby sportowe, o których mowa w ust. 7, zamierzające prowadzić działalność gospodarczą i po odpowiedniej zmianie statutu, mogą dokonać wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Jednocześnie właściwy starosta z urzędu wykreśla uczniowski klub sportowy lub klub sportowy, o którym mowa w ust. 7 , z ewidencji o której mowa w ust.4 po otrzymaniu od sądu rejestrowego odpis postanowienia o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego.
10. Zmiana statutu o której mowa w ust. 9 nie wymaga zatwierdzenia przez starostę.
11. Sąd rejestrowy przesyła niezwłocznie właściwemu staroście odpis postanowienia o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego uczniowskiego klubu sportowego lub klubu sportowego, o którym mowa w ust. 7.
12. Z chwilą dokonania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego uczniowskie kluby sportowe oraz kluby sportowe, o których mowa w ust. 7, zachowują wszystkie prawa i obowiązki.”

Proszę o Państwa komentarz do proponowanych zmian.

 

Komentarze (0)

Bądź pierwszy i dodaj komenatrz.

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz

Odpowiadasz na komentarz użytkownika Nie odpowiadaj

Moja inicjatywa

Zapraszam do zapoznania się z proponowaną przeze mnie inicjatywą. Wyraź swoją opinię na jej temat głosując „za” lub „przeciw”. Każdy głos ma znaczenie.

„Przeniesienie” klubu z rejestru starosty do KRS-u - inicjatywa ustawodawcza

Dnia 21 grudnia 2017 roku, działając na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, jako lobbysta złożyłem wniosek o podjęcie określonej… więcej »

TAK NIE

Badania lekarskie sportowców "do uzdrowienia" - inicjatywa ustawodawcza

W dniu 5 grudnia 2017 roku, działając na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman została wpisana do… więcej »

TAK NIE

Obozy szkoleniowo-sportowe - inicjatywa ustawodawcza

W dniu 22 września, działając na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o  działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa skierowaliśmy wniosek w trybie par. 2 pkt 2. Zarządzenia nr 16… więcej »

TAK NIE