Więcej pieniędzy na sport

Proponuję - w zgodzie z art. 118 ust. 2 Konstytucji RP - podjęcie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, dzięki której organizacje sportowe w Polsce będą miały szansę uzyskać dodatkowe środki na budżetowanie prowadzonej działalności. Dotyczy to podmiotów zarówno profesjonalnych, jak i amatorskich.

Środki z budżetu przeznaczane przez nasze Państwo na sport z roku na rok są coraz niższe. Udział wydatków dotyczących kultury fizycznej w budżecie państwa wynosił odpowiednio: w roku 2008 - 0,12%, w 2009 - 0,09%, w 2010 - 0,17%, w 2011 - 0,32%, w 2012 - 0,17%.
W roku 2013 przewidziano ten udział na poziomie 0,082%, gdzie średnia w Unii Europejskiej waha się pomiędzy 0,4% - 0,5%!

Proponowana przeze mnie zmiana przepisów odnosi się do już istniejącego i sprawdzonego rozwiązania, dotyczącego finansowania z wpływów podatkowych organizacji pożytku publicznego (OPP).
Zakładana zmiana przepisów przewiduje, iż istniejące kluby sportowe (w tym uczniowskie kluby sportowe) mogłyby zostać beneficjentem kwoty odpowiadającej 0,3% podatku należnego wynikającego z rocznego obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, wykazanego w zeznaniu podatkowym.
Nadmienić należy, iż zakładany powyżej odpis podatkowy nie będzie w istocie zdublowaniem już istniejącego odpisu podatkowego na rzecz OPP, ale wyrazem wzmocnienia demokracji bezpośredniej wyrażającej się m.in. w decydowaniu obywateli o alokacji wpływów budżetowych pochodzących z podatków. Obecnie istniejąca możliwość przeznaczenia odpisu podatkowego ogranicza się jedynie do OPP, czyli podmiotów, które z istoty nie prowadzą działalności gospodarczej. Część z istniejących obecnie klubów sportowych faktycznie ogranicza się jedynie do działalności statutowej, która nie jest nastawiona na osiąganie zysku i ma nawet status OPP, ale istnieje coraz więcej podmiotów, których rozwój uzależniony jest od podejmowania działalności gospodarczej, wykluczającej statut OPP.
Projektowana reforma dedykowana jest zarówno klubom sportowym, które posiadają już statut OPP, jak i tym klubom sportowym prowadzącym działalność gospodarczą, które dzięki przekazywanym im odpisom podatkowym będą mogły wzmocnić swoje budżety. Pragnę wyraźnie podkreślić, że zmiany nie spowodują zastąpienia istniejącego już odpisu na rzecz OPP, czy planowanego odpisu na rzecz związków wyznaniowych, ale do wprowadzenia nowego odpisu w wysokości 0,3%. Dzięki temu rozwiązaniu podatnik będzie miał większy wybór, na co chce przekazać swoje podatki.
Przykładowo, dzięki dwóm niezależnym odpisom podatkowym rodzice będą mogli przekazać aż 1,3% należnego podatku (1% w ramach OPP + 0,3% w ramach proponowanej inicjatywy) na rzecz wybranego uczniowskiego klubu sportowego, którego członkiem jest ich dziecko.

Proponowana obywatelska inicjatywa ustawodawcza wymaga zawiązania komitetu inicjatywy ustawodawczej, a docelowo zebrania podpisów przynajmniej 100 tysięcy obywateli. Dlatego też potrzebuję poznać Państwa zdanie, czy warto podjąć ten trud (proszę kliknąć „TAK”), czy tego trudu podejmować nie warto (proszę kliknąć „NIE”).

Wasz lobbysta
Tomasz Dauerman

TAK NIE

Moja inicjatywa

Zapraszam do zapoznania się z proponowaną przeze mnie inicjatywą. Wyraź swoją opinię na jej temat głosując „za” lub „przeciw”. Każdy głos ma znaczenie.

Obozy szkoleniowo-sportowe - inicjatywa ustawodawcza

W dniu 22 września, działając na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o  działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa skierowaliśmy wniosek w trybie par. 2 pkt 2. Zarządzenia nr 16… więcej »

TAK NIE

Więcej pieniędzy na sport

Proponuję - w zgodzie z art. 118 ust. 2 Konstytucji RP - podjęcie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, dzięki której organizacje sportowe w Polsce będą miały szansę uzyskać dodatkowe środki na… więcej »

TAK NIE