Lobbing

Lobbing, zwany rzecznictwem interesów, to zespół zgodnych z prawem czynności podejmowanych w celu wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie podejmowania decyzji, w tym również stanowienia prawa. Działalnością lobbingową jest zatem każde działanie, prowadzone metodami prawnie dozwolonymi, zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej.

Lobbysta działa na rzecz osób trzecich, grup czy środowisk, których interesy reprezentuje. Występuje zatem w roli swoistego pośrednika, którego celem działalności jest uwzględnienie interesów tychże osób (grup, środowisk) w procesie podejmowania decyzji bądź stanowienia prawa przez organy władzy publicznej.

Lobbing jest legalny i jawny. Reguluje go Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. Podmioty zajmujące się lobbingiem podlegają wpisowi do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową.

Na świecie lobbing stanowi bardzo istotny instrument kształtowania i pobudzania świadomości i aktywności społeczeństwa
w życiu politycznym. Jest ważnym i cenionym narzędziem pomocnym w procesie stanowienia prawa i podejmowania
decyzji przez organy władzy publicznej. Prowadzony jest na wszystkich poziomach życia społeczno-politycznego.

Do niewątpliwych zalet lobbingu należą ukazywanie konkretnych problemów społeczeństwa politykom,
szukanie rozwiązań ponad partyjnymi układami, a przede wszystkim pomoc w rozwiązywaniu
problemów poprzez wskazywanie własnych rozwiązań.

Aby lobbing spełniał swoją rolę działalność lobbingowa musi być prowadzona
zgodnie z obowiązującymi norami prawnymi oraz standardami etycznymi.

Sejm by Lukas Plewnia http://www.flickr.com/photos/lplewnia/9849384594